Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

thzh-CNen

 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

S 4325504