Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมือง จันทบุรี

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

S 4325504