Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมือง จันทบุรี

ประชาสัมพันธ์ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเข้าเมือง พ.ศ.2522 และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักอาศัย ต้องดำเนินการแจ้งการพักอาศัยของคนต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง ตาม ม.38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเข้าเมือง พ.ศ.2522

 poster0101