แบบฟอร์ม

 

   รายการเกี่ยวกับพาหนะ (ตม. ๒)
   บัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓)
   คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม. ๗)
   คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม. ๘)
   คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม. ๙)
   คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม. ๑๓)
   คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๑๘)
   คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(ตม. ๒๐)
   คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๐)
   คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม. ๒๒)
   คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม. ๒๕)
   แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน ๒๔ ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๒๘)
   แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม. ๓๐)
   แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม. ๔๗)
   คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม. ๘๖)
   คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม. ๘๗)
   แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย
   แบบแจ้งเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
   คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่
   แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล
   แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ
   แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
   แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่
   ใบรับรองแพทย์สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่ 
   แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต
   แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.๑)
   แบบหนังสือรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร (สตม.๒)
 

 ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุหลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

 บรรยายสรุปตม.จันท์

 
 
 
 
 
 
 
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
หัวหน้าหน่วยงาน
พ.ต.ท.พรรณศักดิ์  วรวิบูลย์สวัสดิ์
สวญ.ตม.จว.จันทบุรี
เวลา
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้

Chan

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี  CHANTHABURIIMMIGRATION
หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โทรศัพท์ 0-3938-7127  โทรสาร 0 - 3938 - 7127 ต่อ 18